skip to Main Content

Interne Gedragscode Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC)

Stichting FCIC staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen Stichting FCIC wordt gehanteerd.

Artikel 1 Definities

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:
Ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal,
of fysiek gedrag waarbij tevens sprake is van één van de volgende punten:
– Onderwerping aan dergelijk gedrag wordt, hetzij expliciet, hetzij impliciet, gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon;

– Onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken;

– Dergelijk gedrag heeft het doel de werkprestaties van een persoon aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan wel heeft tot gevolg dat de werkprestaties van een persoon worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd.

Onder agressie wordt verstaan:
Voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de werkzaamheden. Hieronder valt ook pesten.

Onder discriminatie wordt verstaan:
Elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast.

Levensbeschouwing wordt gedefinieerd als:
Een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting
geven aan het leven.

Artikel 2 Doel en algemeen uitgangspunt

2.1 Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door Stichting FCIC als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.

2.2 Stichting FCIC neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.
2.3 De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van Stichting FCIC en van de professionele houding van de medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden van Stichting FCIC.

Artikel 3 Status en reikwijdte

3.1 De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.
3.2 De gedragscode geldt voor medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden (vanaf hier:‘medewerkers’) van Stichting FCIC.

3.3 Stichting FCIC draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode.

Artikel 4 (Vrijwilligers)contract

Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een (vrijwilligers)contract mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap daarbij inbegrepen.

Artikel 5 Arbeidsomstandigheden

5.1 De omgang tussen medewerkers wordt bepaald door respect voor ieders kleur, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode.
5.2 Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan.
5.3 Agressieve handelingen of uitingen zijn niet toegestaan.


Artikel 6 Omgang tussen medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden

6.1 Medewerkers laten zich bij contacten met andere medewerkers leiden door gedragsregels in deze gedragscode

6.2 Medewerkers accepteren geen agressieve gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.

6.3 Medewerkers accepteren geen seksuele gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen.

6.4 Medewerkers accepteren geen discriminerend gedrag van andere medewerkers en werken niet mee aan of nemen geen initiatief tot discriminerend gedrag.

Artikel 7 Werking naar medewerkers, vrijwilligers en derden

7.1 Deze gedragscode wordt door Stichting FCIC aan alle medewerkers bekendgemaakt.
7.2 Van deelnemers en medewerkers van Stichting FCIC en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen.

Artikel 8 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode is het bestuur van Stichting FCIC belast.

Artikel 9 Klachten

In geval van overtreding van de gedragscode kan een medewerker dit signaleren en daarvan melding maken bij de voorzitter van de Klachtencommissie, dr. L.Vloet, voorzitter FCIC, tel: 024 3531263, mail: info@fcic.nl
Zij draagt in eerste instantie zorg voor interne afhandeling. Indien hiertoe voor de medewerker aanleiding bestaat kan hij of zij een klacht indienen. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures kan hij of zij zich wenden tot de secretaris FCIC, info@fcic.nl.

Artikel 10 Evaluatie

Zo vaak als nodig, maar in ieder geval één keer per 3 jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Gebaseerd op: http://onzemanieren.nl/Gedragscode.pdf

Back To Top