skip to Main Content

Open Space FCIC17 April 2014 

Resultaten

 1. 1.  Contact patiënt / verpleging / familie à muziek als ingang.
 • Muziekkeuze persoonlijk, niet alles geschikt
 • Zou het kunnen toetsendoor hartslag apparatuur
 • Wel gestimuleerd eigen muziek mee te nemen.
 • Houdt enge geluiden weg doordat piepjes minder hoort
 • Dag naar Radboud muziek bij slapende mensen
 • Cadans van een rustige hartslag
 • Muziek per kamer (ontspannende) ook wanneer de grote trendbreuk is van de IC naar de verpleegafdeling
 • CD in de koffiekamer voor verpleegkundigen om op te laden
 • Idem voor familiekamers
 1. 2.  Kinderen & IC
 • Tip: Stervensbegeleiding, beer voor kind en ouder, letterlijk/figuurlijk hou van …(rest tekst valt weg)
 • Folder St. Elisabeth ziekenhuis
 • Boekje: foto’s “Mees op bezoek”
 • Koffer: + actie / tubes etc.
 • Stervenskoffer tekeningen, Nijntje
 • Wat heeft de verpleging nodig aan handvaten
  • Pedagogische “hulpverlening”
  • Klinische lessen betereft ontwikkelings karakteristieken
  • Fotograaf voor vastleggen herinneringen
  • www.achterderegenboog.nl
 • Onderzoek

3. Overgang ICU naar verpleegafdeling (Nord van Spijk)

 • Na IC verbinding = communicatie tussen / naar MC + verpleegafdeling HIAAT!
 • “Veilige” (gevoel) overplaatsingen en verblijf op verpleegafdeling
 • Probleeminventarisatie
 • Voordat patiënt (langligger met name) wordt overgeplaatst, afdelings verpleegkundige al langs laten komen om informatie + verzorging te overleggen
 • MC als tussenstation
 • Follow up + evaluatie met patiënt en eventueel familie
 • Eigen Ego’s loslaten
 • Familie ruim van tevoren inlichten
 • Gecontroleerd overplaatsen: geen rugnummer

3a. Counselling / traumaverwerking tijdens / na ziekenhuisopname (Ineke Scholten)

Zelfredzaamheid. Belang van Counselling op de IC / na IC

 • Gericht op patiënt en omgeving
 • Ook heel belangrijk is het vervolg, traject na opname (knik)
 • Counselling is op maat voor iederen
 • Wat zijn de kwaliteiten, wat wil de patiënt
 • Folder Counselling

4.    Acuut Dromen en nachtmerries, ingang voor complementaire zorg (Barbara Roukema, psycholoog)

 • IC: verschil delier – droom – nachtmerrie
 • Hulp picto’s
 • Rol medicatie
 • Richtlijnen ontwikkelen
 • Huisarts-dossier slaap + droompatroon
 • Nazorg, verschil werkelijkheid – fantasie, oorzaak van nachtmerries ≠ patroon van nachtmerries, unfinished business & dromen
 • Overeenkomst levenseinde <–> eigen thema
 • Dromen
  • Er over hebben = gevoel nadien verwerken na nare droom
  • Dromen = normaal, er over hebben = erkennen
  • Op afdeling onvrijwillig getuige van incidenten en doodsmomenten = traumatiserend
  • Erkennen van droomervaringen = een instrument voor verbinding leggen

4a. Stichting Ambulance Wens Nederland

5.    IC Nazorg patiënt /naaste. Structureel onderdeel van de patiëntenzorg. Behoefte patiënt.

 • Blijvend contact
 • IC-bezoek voor patiënt & verpleegkundige
 • Lange revalidatie
 • Veel lichamelijke gevolgen
 • Werk = moeizaam (cognitief / mentaal)
 • Begeleiding nodig tijdens lang traject + ook voor partner
 • Partner: concrete, eerlijke informatie
 • Begeleiding van bijvoorbeeld maatschappelijk werk normaliseren, laagdrempelig voorstellen
 • Ervaringsdeskundigen inzetten
  • Patiënt bezoek (algemeen of specifiek aandoening….tekst valt weg) à via website of app
  • Via patiëntenvereniging (regio, databank)?
  • Openheid over ervaren problemen
  • Ondersteuning voor familie: voorlichtingà wat kom je tegen, moeheid, impact
  • Scholing verpleegkundige afdeling

Nazorg tijdens de ziekenhuisfase, hoe & wat

 • Ontslaggesprek op IC/MC, intensivist / assistent + ………….
 • Flexibele poli (aan laten sluiten …………….bezoeken), wel gestroomlijnd
 • Ervaringsdeskundigen “mobiliseren”, bijvoorbeeld via app.

6.    Informatie & ontmoetingsdag voor: professionals en patiënten

 • Januari / Februari 2015
 • Doel: oprichten patiëntenvereniging
  • Informatievoorziening
  • Lotgenotencontact
  • Belangenbehartiging

7.    Patiënten betrekkingen, 24 / 7  Opvang familie IC patiënt vanaf de voordeur IC

 • Van niet gestructureerde opvang naar gestructureerde opvang
  • 1e opvang snel aanwezig
  • Afstemming stand van zaken en terugkoppeling
  • Direct familiegesprek te plannen
  • Verslaglegging
  • Positieve feedback vanuit nazorgpoli
  • Verpleegkundige achtergrond
  • Andere opties:
   • Gastvrouwen
   • Vrijwilligers
   • Zelf tussentijds terugkoppelen
   • Open bezoektijden
   • Aanwezig wel / niet bij zorg en visite
   • Roming-in bij volwassen IC komt niet veel voor

8. Allemaal goede plannen, maar hoe maak ik de verbinding met het vpk team en de intensivisten

 • Inzetten van FCIC; wetenschappelijk onderzoek
 • Draagvlak creëren ? bij hele team voor FCIC en nazorg
 • Is het een onderdeel van de IC? (nazorg) Ja, wel als je kritieke ziekte ziet als start van nieuw ziekteproces
 • Familie / patiënt laten kiezen in hoeverre ze betrokken worden tijdens opvang / reanimatie en verzorging etc. Arts / verpleegkundige zijn het niet gewend, voelen zich veelal op de vingers gekeken
 • “Toon het eerst maar eens aan”
 • Rangorde bij wilsonbekwame patiënt, eerst familie dan zorgverlener (momenteel andersom), soms zelfs eerst zorgverlener vóór patiënt (intuberen van angstige patiënt bijvoorbeeld)
 • MAAR hoe kunnen we dit wetenschappelijk aantonen?? à denk aan onderzoek over familie bij reanimatie: ↓PTSS

9. Wakkere patiënt Patiënt laten kiezen, familie bij opvang, interventies en verzorging

 • DOEL
  • Familie meer betrekken bij opvang / reanimatie / verzorging / …….
 • PROBLEEM
  • Weerstand vanuit team (weinig draagvlak) Niet wakkere patiënt
   • Zien we bij bijna alle veranderingen (bijvoorbeeld uitbreiden van bezoekuren).
   • (En medisch gezien uiteraard patiënt)

Familie laten kiezen voor bovenstaande

 • OPLOSSINGEN
  • Mentaliteitsverandering in team
   • Uitgebreide bezoekuren
   • Ervaringsdeskundigen laten spreken voor team
   • Zoeken naar wetenschappelijke onderbouwing
   • Enquêtes familie / patiënt
   • Zelf studies opzetten, uitkomstmaten:
   • Familietevredenheidsonderzoek
   • ↓delier
   • PTSS↓
   • “klein”beginnen: bijvoorbeeld bij verzorging

Ervaringsverhalen van alle partijen: waar vind je ze? Hoe krijg je de leerzame in beeld en hoe zet je ze het beste in.

(Coleta Platenkamp)

10. (192) In kaart krijgen van de behoefte van de patiënt én de familie (Jan Willem Lahaye, anesthesioloog-intensivist, Magda Veenendaal, andragologe, coach)

De Patiënt en de familie / partner / verzorger heeft het moeilijk

 • Behoeften verschillen van individu tot individu
 • In ieder geval is er behoefte aan persoonlijke aandacht. Een standaard schriftelijke vragenlijst over behoefte is onvoldoende
 • We ontwikkelen een meetinstrument wat:
  • Helpt om de behoeften op verschillende momenten in kaart te krijgen
  • Helpt het gesprek op gang te brengen over moeilijke onderwerpen
  • Helpt de patiënt én de familie toe te rusten op het post-IC traject
  • enz
 • We bieden daarbij een training aan nazorg-teams om hiermee te werken
 • De patiënt verandert dat doet iets met de familie! (verhouding ouders-kinderen / partners-partners enz.)
 • De problematiek verjaart niet, maar stapelt op!
 • De revalidatiearts betrekken in nazorgproces, ook scholen op problematiek en noodzaak cognitief onderzoek
 • Kan het betrekken van de familie bij verzorging op de IC helpen ter preventie van delier? Behoeften zijn wel heel individueel
 • Mooi voorbeeld: spiegelgesprek (Rijnland Ziekenhuis), 8 patiënten + partners + team van IC bespreken de ervaringen o.l.v. gespreksleider (uitnodiging per brief + telefoongesprek) wordt ruim van tevoren gepland.
 • Patëntenvereniging bestaat nog niet, misschien ook vereniging voor familieleden
 • De rol van de revalidatiearts is heel belangrijk

11. hoe ga je als verpleegkundige om met de beperkte middelen zonder je te laten demotiveren in de uitwerking van je plan ter verbetering van nazorg? ( mogelijk integreren in groep 8 )

 • Voldoen aan verwachtingen van zorg / patiënt?
 • Wat levert het op?
 • Praktische uitvoering
 • Tijd – geld – energie moeten in balans zijn
 • Tegenwerking / obstakels niet persoonlijk nemen
 • Is het plan realistisch
 • Er moet support zij en back-up
 • Groot inzetten à afkalven = structureren à opbouwen vanaf functionerend niveau

12. Balans in leven en lijf, groepsbijeenkomsten voor familie / ervaringsdeskundigen (Idelette en Hanneke).

 • Nazorg op lange termijn
 • Vertrouwensrelatie
 • Op een IC liggen.nl onder de aandacht brengen
 • Groep: ervaringsdeskundigen
 • Groep: familie / partner
 • Uit de sfeer van hulpverlening

13. Voorzorg: standaard in opleiding,  Nazorg: revalidatie die aansluit op behoeften IC patiënt.
14. Wat heb je nodig om je kwetsbaar en open te kunnen stellen naar de andere (om zo tot verbinding te komen)

Voor de zorgprofessional:

 • Vaardigheden: gegrond, gecentreerd, gelijkmoedigheid (accepteren van de werkelijkheid zonder de balans te verliezen)
 • Oprechte belangstelling
 • Zelfkennis
 • Meer tijd om emotionele verbindingen aan te gaan
 • Bereidheid om je emotioneel te verbinden
 • Wederkerigheid (relationele)
 • Tools om regie bepaling te handelen
 • Familie participatie binnen de zorg
 • Een veilige afdeling
 • Tijd, vertrouwen in je collega’s!
 • Cultuurverandering

Voor de patiënt en familie:

 • Oprechte belangstelling voor: de beleving van familie en patiënt, achtergrond (milieu, geloof, opleiding, karakter)
 • Zelfkennis
 • Met in plaats van over mij praten
 • Serieus genomen worden
 • Gehoord worden ne gehoord voelen (eigen beleving)
 • Bereidheid om je emotioneel te verbinden (van de zorgprofessional)
 • Wederkerigheid (relationele)
 • Inhoudelijke kennis van zaken (vakkennis)
 • Dat ik betrokken wordt in de keuze die er is / besluitvorming
 • Regie, stemrecht
 • Familie betrekken door waar dat kan een actieve rol geven in de hulpverlening (ik wil ook iets betekenen voor mijn naaste
 • Familie participatie binnen de zorg.

15. Allereerste opvang van naasten van acuut opgenomen kritisch zieke patiënt: hoe maken we de verbinding tijdens dit lange wachten? Concreet draaiboek: hoe vaak contact leggen en door wie etc. ( integreren in groep 7 )

 • Duidelijke taakverdeling tijdens opname: concreet iemand aanwijzen die contact onderhoudt
 • Herinnering in PDMS / MV = elektronisch dossier
 • Middels klinische les / themabesprekingen urgentie hiervan onder de aandacht brengen
 • En handelen naar die urgentie: neem het op in het protocol
 • Acute zorg = ABCDEF = Familie

16. In plaats van nazorg poli Enquête na 3 maanden + bij behoefte tel. contact

 • Nazorg poli erg belangrijk
 • Enquête te vrijblijvend, wordt niet ingevuld
 • Poli, patiënt + partner/familie/naaste komt mee
 • Ziekenhuis Apeldoorn heeft goede nazorg
  • Bezoek op verpleegafdeling
  • Policontrole na 3 maanden
  • Telefonisch contact na 6 en 12 maanden
  • Regelt eventuele afspraken met specialist of intensivist
  • Vaste vragenlijst / checklist ter vergelijking
 • 1 jaar Nazorg is te kort, problemen treden vaak later op. Na jaren moeten re-integreren?

17. Meer dieren (hond / kat / etc.) op IC Helend!!
18. zie 5.
19. IC Portaal

 • Familie betrekken
 • Informatie op maat
 • Dagboek…..en meer

20. organisatiestructuur alleen gericht op beheersing kosten, fusies, positionering in de regio è hoe hierin management te houden aan opdracht om de menselijke maat te houden?
21. Je hoeft niet ziek te zijn, om beter te worden. Delen = vermenigvuldigen (Cecile)
22. Wetenschappelijk onderzoek zie 8.

Back To Top