skip to Main Content

Stichting FCIC

De organisatie van de stichting FCIC is als volgt ingericht:

– Het bestuur heeft vijf leden: voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemene leden.
– De kerngroep heeft dertien leden.
– Er zijn drie werkgroepen onder leiding van kerngroepleden.
– De leden van de Expertgroep zijn expert op verschillende aspecten van intensive care (na-)zorg, PICS en PICS-F.
– De ambassadeurs dragen het doel van de FCIC uit en leveren input vanuit hun werkgebied of als ervaringsdeskundige.

In al deze verschillende groepen zijn IC-professionals, wetenschappers, ex-IC-patiënten en naasten vertegenwoordigd.

Visie, missie en kennis

Stichting FCIC verspreidt haar visie en kennis via de website www.fcic.nl, door deelname aan symposia en congressen en via artikelen in verpleegkundige en medischevaktijdschriften.

De missie van Stichting FCIC wordt volledig onderschreven door Stichting Venticare: www.venticare.nl. Dit komt tot uiting in een nauwe samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van educatie. Daarnaast is er intensief overleg met de oprichters van de website voor lotgenotencontact: www.opeenicliggen.nl.

Contact

Vrijdomweg 10, 4382 BB Vlissingen www.fcic.nl
info@fcic.nl
LinkedIn groep: Family Centered Intensive Care

Stichting FCIC staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62549278. Bank: NL34 RABO 0302527699

Een opname op een intensive care is een ingrijpende gebeurtenis, voor de patiënt zelf én voor familie en naasten.

De landelijke Stichting Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC) streeft ernaar de impact van opname en behandeling op een intensive care in al zijn facetten te beperken.

Doel van de stichting

Stichting Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC) streeft naar het delen en verspreiden van kennis over de psychosociale, cognitieve en fysieke gevolgen die een opname op een intensive care (IC) heeft voor patiënten en hun naasten. FCIC wil daarmee de negatieve impact van alle aspecten van opname en behandeling op een IC beperken. Deze impact is onlosmakelijk verbondenmet de medisch-technische en multidisciplinaire zorg in alle fasen van de intensieve zorg. Het perspectief van de patiënt en diens naasten is hierbij dan ook onmisbaar.

Gevolgen van een IC-opname

Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat een IC-opname zowel lichamelijk, cognitief als mentaal grote gevolgen kan hebben voor een patiënt. Dat heeft een directe, negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Een stressvolle IC-periode kan ook voor naasten van patiënten mentaal nadelig uitwerken. Al deze gevolgen zijn samengevat in het Post Intensive Care Syndroom (PICS en PICS-F).

Ziekenhuizen ontwikkelen steeds vaker beleid om deze gevolgen te beperken en de patiënt en diens naasten tijdens en na de IC-opname zo goed mogelijk te steunen. Voorbeelden hiervan zijn:

Werkgroepen

IC-professionals, wetenschappers en voormalig IC-patiënten zoeken steeds vaker samenwerking om hun kennis en ervaring in te zetten ter verbetering van de (psychosociale) uitkomst van een IC-behandeling. Stichting FCIC ondersteunt deze activiteiten vanuit drie werkgroepen:

1. Nazorg: overgang van IC naar afdeling en na ontslag uit het ziekenhuis.
2. Kinderen op bezoek op de IC.
3. Lotgenotencontact.

Dankzij het enthousiasme van de betrokkenen won Stichting FCIC de Anna Reynvaan Praktijkprijs 2015, een prestigieuze waardering voor nieuwe initiatieven in de gezondheidszorg

Platform

Via www.fcic.nl biedt FCIC alle mogelijke informatie over de stichting en de werkgroepen. Bovendien bevat de website voorlichtingsmateriaal en

– Aandacht voor de psychosociale impact voor de patiënt en diens naasten.
– Revalidatietrajecten vanaf de IC-opname tot ver na ontslag.
– Informatie over PICS en PICS-F tijdens verschillende overdrachtmomenten.
– Aandacht voor het omgaan met kinderen van patiënten op de IC.
– Lotgenotencontact, bijvoorbeeld door IC-terugkomdagen.

verwijzingen naar literatuur, protocollen en toolkits. De website vervult een belangrijke taak als platform voor het delen van kennis, ervaringen, beleid en ideeën. We nodigen u dan ook van harte uit om hieraan, vanuit uw ervaringen en

perspectief, een actieve bijdrage te leveren.

Onderzoek

Er is nog veel onderzoek nodig naar de gevolgen van een IC-opname voor patiënten en hun naasten. FCIC-leden dragen bij aan wetenschappelijk onderzoek dat is gerelateerd aan het doel van de stichting.

Sponsoren

De Stichting FCIC heeft geen winstoogmerk. Zonder financiën kunnen wij onze idealen echter niet verwezenlijken. Wij zoeken daarom sponsoren en bieden op onze website advertentieruimte aan voor IC-gerelateerde bedrijven en organisa-ties. Giften en donaties zijn natuurlijk altijd welkom.

Back To Top