Datum: 6 februari 2023
Locatie: de Leijhoeve
Thema: re-integratie in het werk en cognitieve klachten
Aanwezig: 26 gasten + 4 mensen van de werkgroep IC-café en 1 extra spreker
Sprekers: Christel van Slobbe (IC-verpleegkundige) en Paul Savelsberg (bedrijfsarts)
Notulist: Liesbeth Savelsberg

Opening

Carlijn van Deursen ( maatschappelijk werker/ lid werkgroep IC Café-ETZ) heet iedereen welkom en legt uit wat het programma van de avond is.

1e presentatie: “cognitieve klachten na een IC-opname” door Christel van Slobbe (IC-verpleegkundige / nazorgverpleegkundige):

Christel legt uit wat cognitieve klachten zijn, wat de oorzaak is van cognitieve klachten, hoe je deze kan herkennen en hoe je er mee om kan gaan.

Veel mensen hebben na een IC-opname cognitieve klachten. Dit heeft vooral t maken met het ernstig ziek zijn en de zware IC-behandeling.Dit hoeft niets te maken te hebben met het wel of niet bewust meemaken van een IC-opname. Ook als je geen herinneringen hebt aan de IC, kunnen cognitieve klachten ontstaan. Een doorgemaakt delier verhoogt de kans op het krijgen van cognitieve klachten.

Wat merk je bij cognitieve klachten?

Het opnemen en verwerken van informatie gaat minder goed, het geheugen, de concentratie en denksnelheid is minder en men heeft meer moeite met organiseren, plannenen problemen oplossen.

Preventie cognitieve klachten

Op de IC wordt er alles aan gedaan om een delier en het ontstaan van cognitieve klachten zoveel mogelijk te beperken. Dit door o.a. zoveel mogelijk structuur te bieden, dag/nachtritme aanhouden, zoveel mogelijk prikkels (geluid/licht) beperken. Z.s.m. mobiliseren: fysiotherapie, patiënten dagelijks uit bed halen en in de stoel zetten.

Wat merk je bij cognitieve klachten

Overprikkeling van licht/geluid, verminderde concentratie, verminderd kort-termijn geheugen, multitasken verloopt moeizaam

Tips hoe je hier het beste mee om kan gaan

  • Structuur in je dag aanbrengen
  • Rustmomenten inlassen
  • Vertel het tegen familie/vrienden/collega’s
  • Ga naar buiten!
  • Schrijf zoveel mogelijk op/boodschappenlijstje/agenda
  • Maak foto’s / dagverslag
  • Evt. ondersteuning van ergotherapeut/psycholoog

De aanwezige gasten herkennen de genoemde problemen en geven aan hoe zij hiermee zijn omgegaan. Een aantal heeft steun gevonden bij neuropsycholoog of maatschappelijk werk. Ook de nazorgpoli wordt door een aantal mensen als zeer verhelderend ervaren.

Er wordt een pauze ingelast om een en ander onder het genot van een kopje koffie of thee met lotgenoten te bespreken.

2e presentatie: “terugkeer naar het werk” door Paul Savelsberg (bedrijfsarts)

Paul start zijn verhaal met uitleggen wat de rol van de bedrijfsarts is en wat de bedrijfsarts kan betekenen voor mensen die kort- of langdurend op een IC hebben gelegen. Een IC-opname zorgt vaak voor een langdurig en moeizaam herstel (afhankelijk van de reden van opname) in de zin van spierzwakte / fysieke beperkingen, cognitieve klachten, psychische problemen etc. In het begin komen mensen soms niet verder dan oefenen met een fysiotherapeut (of d.m.v. revalidatie), voeding weer op peil brengen en rust nemen. De bedrijfsarts kan de belastbaarheid vaststellen door een vertaling te maken van beperking door ziekte naar functionele mogelijkheden. Verder zal de bedrijfsarts adviezen geven over het verbeteren van de belastbaarheid en adviezen geven over re-integratie in de zin van: terugkeer in eigen werk, aangepast eigen werk, ander werk bij eigen werkgever of ander werk bij andere werkgever (Spoor 2)

De rol van de bedrijfsarts is het bevorderen van gezond werken, advies geven aan werkgever over gezondheid in relatie tot werk en advies geven over re-integratie bij arbeidsongeschiktheid.

Huidige wetgeving (wet verbetering poortwachter) stelt dat binnen 1 week het eerste contact met de bedrijfsarts wordt gelegd. Omdat dit voor IC patiënten uiteraard niet mogelijk is, is het geen probleem als dit later plaatsvindt. In week 42 volgt de aanmelding bij de UWV en tegen het einde van het 2e ziektejaar volgt de WIA aanvraag, waarbij het arbeidsongeschiktheidspercentage berekend wordt. Dit zegt niets over wel- of niet terugkeren naar eigen werk.

Paul laat aan de hand van plaatjes zien wat de financiële gevolgen kunnen zijn van wel of niet (geheel of gedeeltelijk) terugkeren naar het werk en geeft hier uitleg over. Helaas is de sociale opvang in Nederland nietmeer zo ruimhartig als het altijd geweest is in het verleden.

Tips:

  • Schakel zo snel mogelijk de bedrijfsarts in
  • Neem zelf het initiatief en blijf onnodig lang wachten tot de werkgever actie onderneemt. Hoe eerder je de bedrijfsarts inschakelt, hoe meer deze kan betekenen voor je.
  • Blijf zoveel mogelijk actief (wel of niet in de zin van werken)

Om ongeveer 21.15 u wordt de avond afgesloten en de mogelijkheid geboden aan de aanwezigen om na te praten met elkaar.

Het volgende IC-café vindt plaats op 8 mei a.s. vanaf 19.00 u (inloop), 19.30 u (start programma). Het thema is dan: Voeding en vitaliteit.

Back To Top