Dankzij de uitstekende intensive care zorg in ons land, is de kans om een kritieke ziekte, ernstig ongeval of een zware operatie te overleven groot.

In 2016 is in ons land voor de eerste keer de eenjaars sterfte en daarmee de eenjaars overleving (over 2015) becijferd. Daaruit blijkt dat ruim 91% van de patiënten door de intensive care behandeling de kritieke ziekteperiode overleeft. Na 1 jaar is ongeveer 77% van de patiënten nog in leven. Een groot deel van hen zal geen last meer hebben van de ziekte, ongeval of operatie waarvoor ze op de intensive care waren opgenomen en is in staat het leven weer goed op te pakken. Maar deze cijfers laten ook zien dat een substantieel deel van de IC-patiënten zeker in het eerste jaar met grote gezondheidsproblemen kan kampen, met een verhoogde kans op overlijden in het eerste jaar.

Sterftedata IC-populatie in 2015


Bron: Stichting NICE, jaarboek 2016

Medisch: alle niet chirurgische redenen voor IC-opname; Spoed-chirurgisch: acute operatie i.v.m. acuut optredend chirurgisch probleem; Electief-chirurgisch: geplande operatie met IC-bewaking/behandeling na de operatie.

Er is nog weinig kennis over hoe het met IC-patiënten en hun naasten na de intensive care gaat. Studies over de problemen die na de IC ervaren kunnen worden, zijn de afgelopen jaren in meerdere landen van start gegaan. In Nederland wordt door het Radboud MC door de Monitor IC-studie momenteel in kaart gebracht hoe het IC-patiënten in de 5 jaar na hun intensive care opname vergaat. Daartoe worden vijf jaar lang alle IC-patiënten ouder dan 18 jaar die langer dan 12 uur op de intensive care liggen in de studie opgenomen en vijf jaar lang gevolgd. De komende jaren zullen de gegevens uit deze studie inzichtelijk maken hoe het leven na de intensive care is voor voormalig IC-patiënten in Nederland.

In Amerika, waar jaarlijks 6 miljoen mensen op de intensive care worden opgenomen werd al eerder duidelijk dat vele patiënten veel baat hebben bij de IC-behandeling. Maar daar is ook urgent duidelijk geworden dat veel patiënten die de IC-periode overleven, te maken zullen krijgen met de lange termijn gevolgen van de kritieke ziekte periode en de intensive care behandeling daarvoor. In 2012 is door de Amerikaanse Intensivisten vereniging, de Society of Critical Care Medicin, hiervoor het Post Intensive Care Syndroom gedefinieerd.

Back To Top