De patiëntenorganisatie van de FCIC, IC Connect, heeft (ook weer) in 2023 subsidie ontvangen van het Ministerie van VWS naar aanleiding van een goedgekeurde aanvraag hiervoor in september 2022.
Op 1 mei heeft de FCIC een verzoek ontvangen van het Ministerie van VWS, via Fonds PGO, om deze ontvangen subsidie in 2023, uiterlijk op 3 juni dit jaar via een online formulier te verantwoorden voor definitieve vaststelling hiervan.

Dit online formulier is door de FCIC ingevuld en aangeleverd op 3 mei. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 22 weken na aanlevering (4 oktober), ontvangt de FCIC een definitieve vaststellingsbrief over het ingestuurde online formulier over de besteding van de verantwoorde subsidie 2023. Reeds op 25 juni kreeg de FCIC het positieve bericht dat uit de verantwoording is gebleken dat de activiteiten waarvoor de subsidie 2023 is verleend zijn uitgevoerd en er is voldaan aan de subsidieverplichtingen. Omdat er meer is uitgegeven als het totaal ontvangen subsidiebedrag hoeft de FCIC geen subsidie terug te betalen over 2023.

De FCIC is een Algemeen Nut Beogende Instelling en is daarom verplicht om de jaarrekening te publiceren op de eigen website (publicatieplicht). Sinds 2021 moet hiervoor het ‘Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende Instellingen’ gebruikt worden, zoals gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Op 22 mei zijn op beide websites de jaarrekening 2023 gepubliceerd, voor FCIC onder ‘Over ons’, ‘Over FCIC’, onder ‘Jaarverslagen en – rekeningen’, en voor IC Connect onder ‘Over ons’, ‘Over IC Connect’, onder ‘Jaarrekeningen’.

Voor het bestuur is een uitgebreide jaarrekening 2023 opgesteld, deze is door het bestuur in de bestuursvergadering van 15 april goedgekeurd. Hierna is deze jaarrekening 2023, het jaarverslag 2023, alle stukken die betrekking hebben op de subsidie 2023, de begroting 2023 en andere van belang zijnde financiële stukken voorgelegd aan de twee leden van de kascommissie. Zij hebben alle ontvangen stukken en bescheiden gecontroleerd, beoordeeld en na de beantwoording van diverse vragen hierover hun akkoord gegeven op 23 april en 15 mei. Vervolgens zijn beide ondertekende verklaringen van de kascommissieleden ingebracht in de bestuursvergadering van 16 mei met, zoals het officieel genoemd wordt, ‘de kascommissieleden verzoeken de vergadering om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 01-01-2023 tot en met 31-12-2023’. Dit verzoek wordt door alle bestuursleden gehonoreerd.

Back To Top