skip to Main Content

Stichting FCIC en patiëntenorganisatie IC Connect

Dit Privacy document stelt je op de hoogte hoe Stichting FCIC en IC Connect omgaan met je gegevens. Wij respecteren je privacy en zullen er alles aan doen om deze te beschermen. In dit Privacy document leggen we uit op welke manier we persoonsgegevens verwerken en waarom we dat doen. Dit Privacy document heeft betrekking op Stichting FCIC en de patiëntenorganisatie IC Connect en op onze websites www.fcic.nl en www.icconnect.nl.

Dit Privacy document is opgesteld volgens de verplichtingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waaraan ook patiënten-en cliëntenorganisaties moeten voldoen. De AVG is in werking getreden op 25 mei 2018.

Stichting FCIC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62549278 en heeft een ANBI status.

IC Connect, patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC-patiënten en naasten is onderdeel van Stichting FCIC. Voor beiden is het postadres: Postbus 3071, 1801 GB Alkmaar.

Welke informatie kun je hier vinden?

Wat is verwerken van persoonsgegevens?

Verwerken houdt alle handelingen in die met persoonsgegevens kunnen worden gedaan, zoals het verzamelen, het opslaan, opvragen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verwijderen van gegevens uit onze administratie. Onder verwerken vallen dus vele verschillende handelingen, het is een ruim begrip.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over een natuurlijk persoon zeggen zoals naam en adres, maar ook je bankrekeningnummer, telefoonnummer of mailadres. Uitgangspunt bij het verwerken van persoonsgegevens is dat er alleen die persoonsgegevens worden verzameld die strikt noodzakelijk zijn in onze relatie met jou. Stichting FCIC en IC Connect zullen alleen die persoonsgegevens verzamelen die voor het uitvoeren van onze activiteiten noodzakelijk zijn. We gaan nauwkeurig met jouw persoonsgegevens om en nemen daarvoor maatregelen die zorgen dat je persoonsgegevens bij ons in veilige handen zijn.

Gegevens over gezondheid zijn gegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijk persoon. Gegevens over gezondheid zijn bijzondere gegevens. Stichting FCIC en IC Connect zullen hierover maar zeer beperkt gegevens vastleggen. Zo kunnen wij naar de reden voor IC-opname vragen. Op die manier kunnen we je gericht informatie geven of je uitnodigen voor activiteiten die wij organiseren. Met deze gegevens zullen we op de zelfde zorgvuldige manier omgaan als met je overige persoonsgegevens.

Stichting FCIC en IC Connect kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om je in de toekomst te informeren over ontwikkelingen binnen Stichting FCIC en IC Connect en over de activiteiten die wij uitvoeren en die voor jou relevant kunnen zijn.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

E-mailnieuwsbrieven
Je e-mailadres bewaren we om je onze digitale nieuwsbrief toe te sturen als je hebt aangegeven deze te willen ontvangen. Je kunt je op elk moment afmelden door in de nieuwsbrief onderaan op afmelden te klikken. Of je kan je afmelden door een mail te sturen naar info@icconnect.nl of info@fcic.nl waarin je aangeeft geen digitale nieuwsbrief meer te willen ontvangen.

Wanneer je je aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan zullen we de technische kenmerken van je aanpassing een jaar lang bewaren. Daarna worden ze verwijderd.

Contactformulieren en e-mail
Op onze sites staan formulieren waarin we om jouw gegevens vragen, bijvoorbeeld als je een donatie wilt doen of als je informatie bij ons opvraagt, als je vrijwilliger wil worden of als je deel wil nemen aan een van onze activiteiten. Wij gebruiken deze gegevens om je aanmelding als donateur vast te leggen, je informatieaanvraag af te handelen, je informatie te geven over het vrijwilligerschap bij FCIC of IC Connect en over deelname aan onze activiteiten. Ook kunnen we je gegevens verwerken om relevante informatie op te sturen over nieuwe onderwerpen die voor jou van belang zijn, mocht je hebben aangegeven die te willen ontvangen.

Als je besluit om geen informatie meer te willen ontvangen via email van FCIC of IC Connect dan kun je dat op het formulier aangeven of een e-mail sturen naar info@fcic.nl of info@icconnect.nl met het verzoek geen informatie meer toe te sturen.

We bewaren je gegevens en de technische kenmerken van je afmelding per mail zo lang als nodig is om je te kunnen antwoorden of je aanvraag of aanmelding te verwerken. Je bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up-procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.
Persoonsgegevens worden niet verkocht, verhuurd of weggegeven aan derden.

Contact met relaties en donateurs
Als jij je telefonisch, schriftelijk of online aanmeldt als relatie of donateur van Stichting FCIC en/of IC Connect, dan leggen wij de persoonsgegevens die jij ons verstrekt vast in onze administratie. Nieuwe relaties ontvangen van het Stichting FCIC en IC Connect via e-mail een bericht waarin wij u als nieuwe relatie welkom heten. Nieuwe donateurs ontvangen na hun donatie een dankmail.

Wij informeren onze relaties en donateurs per email over nieuwe projecten, activiteiten en andere zaken die interessant kunnen zijn.

Stichting FCIC en patiëntenorganisatie IC Connect zijn voor hun inkomsten voor een groot deel afhankelijk van donaties. Wij zullen u daarom jaarlijks actief benaderen met verzoeken om donaties.

Foto’s en beeldmateriaal
Er kunnen tijdens onze evenementen en bijeenkomsten foto’s en beeldmateriaal worden gemaakt om de gebeurtenis en de sfeer daarbij vast te kunnen leggen op onze website en/of sociale media. Stichting FCIC en IC Connect zullen aanwezigen, deelnemers en bezoekers hierover zo goed mogelijk vooraf informeren.

Daarnaast kunnen aanwezigen ook tijdens het evenement gewezen worden op het feit dat er foto’s worden gemaakt. Ook ten aanzien van foto’s en beeldmateriaal kun je gebruik maken van het recht van bezwaar. De foto of beeldmateriaal zal dan niet worden gebruikt.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Informatie over jouw machtiging (frequentie en hoogte bedrag)
 • Welke brochures, producten of informatie jij hebt aangevraagd
 • Voor IC Connect:
  • ben je (voormalig) IC-patiënt(e), naaste of naaste van een overleden patiënt
  • de reden van IC-opname
  • in welk intensive ziekenhuis/ziekenhuizen ben je behandeld tijdens je IC-opname
  • wat is je professionele achtergrond.
 • Voor Vrijwilligers van FCIC:
  • wat is je professionele achtergrond
  • waar werk je.

We gebruiken jouw persoonsgegevens alleen met een bepaald doel.

FCIC en IC Connect zullen je persoonsgegevens alleen verwerken voor een bepaald doel. Hieronder laten wij je zien voor welke doelen we jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

 • Het afhandelen van een donatie of betaling.
 • Het uitnodigen om een donatie te doen of een vaste donateur te worden.
 • Het versturen van een digitale nieuwsbrief van Stichting FCIC en/of IC Connect.
 • Het versturen van voorlichtingsmateriaal, posters en/of folders.
 • Om telefonisch of per mail met je in contact te kunnen komen als dat nodig is om je om je goed van dienst te kunnen zijn of om je te helpen als je vragen aan ons hebt.
 • Om je op de hoogte te brengen over onze symposia, bijeenkomsten, evenementen en/of acties. En om je uit te kunnen nodigen daarbij aanwezig te zijn of aan deel te nemen.
 • Voor deelname aan enquêtes.
 • Voor het verzamelen van patiëntervaringen en ervaringen van naasten.
 • Voor het inbrengen van patiënten en naasten perspectief.
 • Voor digitale collecte acties voor FCIC en IC Connect.
 • Voor informatie over wijzigingen van onze diensten en voorlichtingsmaterialen.
 • Om je in te schrijven als vrijwilliger bij FCIC of IC Connect en om met je in contact te komen voor het uitvoeren van vrijwilligerstaken.

De grondslagen waarop je gegevens worden verzameld.

 • Je hebt toestemming gegeven voor het gebruik van gegevens die jij zelf aan ons hebt verstrekt.
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht. Bijvoorbeeld de wettelijke bewaarplicht die de fiscus oplegt kan een reden zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Stichting FCIC en IC Connect bewaren jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Verwerkt Stichting FCIC en IC Connect ook bijzondere persoonsgegevens?
Het Stichting FCIC en IC Connect kan bijzondere persoonsgegevens verwerken. Bijzondere gegevens worden verwerkt als je bijvoorbeeld meewerkt aan een interview op onze website, waarin je vertelt over de IC-opname die je als patiënt of als naaste doormaakte. Of als je deelneemt aan het forum voor lotgenotencontact. Of je werkt mee aan een filmpje over je IC-opname of de gevolgen daarvan. Uiteraard verwerken wij in deze bijzondere situaties je persoonsgegevens en de bijzondere gegevens over je gezondheid en behandeling alleen wanneer jij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Wie heeft er toegang tot je persoonsgegevens?

De toegang tot je persoonsgegevens zijn alleen via login met password toegewezen aan daartoe bevoegde personen in onze organisatie. Stichting FCIC en IC Connect zullen alles in het werk stellen om de beveiliging van jouw gegevens optimaal te garanderen. Wij hebben daarvoor de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden in en buiten de Europese Unie.

Het Stichting FCIC en IC Connect verstrekt persoonsgegevens uitsluitend alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van het delen van persoonsgegevens met derden is het verstrekken van adresgegevens aan een postverwerker om je post te kunnen sturen.
Met derden die in opdracht van ons jouw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Stichting MEO, die voor Stichting FCIC en patiëntenorganisatie IC Connect de back office activiteiten uitvoert, zoals telefonische bereikbaarheid, beheer website, info@fcic.nl en info@icconnect.nl, versturen folders en donateursadministratie. Op deze manier hebben wij vastgelegd dat onze verwerker een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens hanteren.

Stichting FCIC en IC Connect geven jouw gegevens niet door aan andere partijen buiten de Europese Unie.

Dit zijn je rechten.

Binnen de huidige AVG wetgeving heb jij het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Je hebt het recht om vergeten te worden. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Stichting FCIC en IC Connect. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Uiteraard zullen wij elk verzoek binnen de in de AVG vastgestelde termijn oppakken en beantwoorden.

Een verzoek tot inzage, correctie, vergetelheid en/of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar info@fcic.nl of info@icconnect.nl.

Je kunt je verzoek ook per brief sturen:
Stichting FCIC en/of IC Connect
Postbus 3071
1801 GB Alkmaar

We vragen je om samen met je verzoek een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we je identiteit kunnen verifiëren. Op deze kopie moet je je pasfoto en Burger Service Nummer afschermen. Hoe je dat kunt doen lees je hier op de site van de Overheid. Dit is ter bescherming van jouw privacy.

Soms kunnen we niet aan je verzoek voldoen om je gegevens te verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een overeenkomst met ons het gehad, zoals een machtiging voor een donatie. De Belastingdienst verplicht ons deze overeenkomsten 7 jaar te bewaren. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek om je gegevens uit onze administratie te verwijden, maar in ieder geval binnen vier weken na indienen van je verzoek. Een eenmaal gegeven toestemming tot gegevensverwerking kan altijd weer worden ingetrokken door de betrokkene zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Wanneer de toestemming voor gegevensverwerking wordt ingetrokken, dan zullen de persoonsgegevens niet langer door Stichting FCIC en IC Connect verwerkt worden. Ook als je je toestemming tot gegevensverwerking in trekt, dan blijft de gegevensverwerking voorafgaande aan de intrekking zijn rechtmatigheid behouden aangezien je daarvoor in een eerder stadium toestemming had gegeven.

Stichting FCIC en IC Connect willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heb om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kun je hier doen. 

Cookies

Het Stichting FCIC en IC Connect maakt op haar website gebruik van cookies met de volgende twee doelen:

Functionele cookies: Deze plaatsen we bij elk bezoek op onze websites. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wenst.

Analytische cookies: Met deze cookies kunnen we bijvoorbeeld achterhalen welke website onderdelen veel worden bezocht en welke onderdelen we kunnen verbeteren. We gebruiken hiervoor Google Analytics. 

Waar kun je terecht met een vraag of klacht?

Je kunt een vraag of klacht indienen door een e-mail te sturen naar info@fcic.nl of info@icconnect.nl.

We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 088-5054309

Uiteraard kun je je verzoek ook per brief sturen:
Stichting FCIC en/of IC Connect
Postbus 3071
1801 GB Alkmaar

De Klachtenregeling kun je hier vinden en de Interne Gedragscode van Stichting FCIC en IC Connect hier. 

Ons Privacy document kan worden aangepast.

Stichting FCIC en IC Connect kunnen wanneer de Privacywetgeving of onze organisatieontwikkeling daarom vraagt, wijzigingen aan brengen in dit Privacydocument. Wij publiceren de laatste versie van het Privacydocument op onze websites, dit is te zien aan het versienummer en de datum.

Versienummer en datum: 1.0, 11 september 2018

Back To Top